Thông báo về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

0

Căn cứ vào danh sách cổ đông đã được chốt vào 16h30 phút ngày 30/9/2010 theo thông báo số 289/CT-HĐQT ngày 21/09/2010 đã gửi đến Quý cổ đông, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO thông báo đến Quý cổ đông thông tin liên quan đến việc phát hành cổ phần, thông báo thực hiện quyền mua cổ phần, chuyển nhượng quyền mua cổ phần và nộp tiền mua cổ phần, cụ thể như sau:

THÔNG BÁO
Về việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2010
Kính gửi: Quý cổ đông.
 Căn cứ vào danh sách cổ đông đã được chốt vào 16h30 phút ngày 30/9/2010 theo thông báo số 289/CT-HĐQT ngày 21/09/2010 đã gửi đến Quý cổ đông, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO thông báo đến Quý cổ đông thông tin liên quan đến việc phát hành cổ phần, thông báo thực hiện quyền mua cổ phần, chuyển nhượng quyền mua cổ phần và nộp tiền mua cổ phần, cụ thể như sau:
Tóm tắt thông tin về đợt phát hành
Loại cổ phần phát hành:                                               Cổ phần phổ thông
Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:                          2.850.000 cổ phần
Mệnh giá:                                                                    10.000 đồng/cổ phần
Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành:                     28.500.000.000 đồng
Đối tượng phát hành:                                                  Cổ đông hiện hữu
Giá phát hành:                                                            10.000 đồng/cổ phần
Mục đích của việc phát hành: Tái cấu trúc nguồn vốn nhằm cân đối lại tỷ lệ giữa nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn vốn vay của Công ty; nâng cao năng lực tài chính và tính cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh; bổ sung vốn kinh doanh và niêm yết cổ phiếu.
Số tiền thu được sau đợt phát hành lần này Công ty dự kiến trả bớt nợ vay.
Phương thức phát hành: chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phần với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (điều này có nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng sẽ được 01 quyền mua, cứ 2 quyền mua sẽ được mua thêm 01 cổ phần mới) với mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần. Số cổ phần thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho các đối tượng khác phù hợp với các quy định có liên quan.
Cổ đông hiện hữu có quyền thực hiện quyền hay không thực hiện quyền mua cổ phần, trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cổ phần thì có thể chuyển nhượng quyền mua đó cho người khác. Tuy nhiên, người được chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua này lại cho một người thứ ba.
Trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua và cũng không chuyển nhượng quyền mua cho người khác hay chỉ thực hiện một phần quyền mua thì Hội đồng quản trị thực hiện phân phối quyền mua đó hoặc còn lại cho Cán bộ công nhân viên Công ty và/hoặc các đối tác khác có quan hệ hợp tác với Công ty với giá bán 01 cổ phần không thấp hơn giá bán cho cho cổ đông hiện hữu cho đến khi đủ vốn cần huy động.
Thực hiện quyền mua cổ phần
Cổ đông thực hiện quyền mua cổ phần tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.
Để thực hiện quyền mua, cổ đông đăng ký thực hiện quyền mua cổ phần (theo mẫu đính kèm) căn cứ theo số lượng cổ phần của cổ đông sở hữu và tỷ lệ thực hiện quyền 2:1. Số lượng cổ phần mà cổ đông được quyền mua thêm được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 1111 cổ phần tương ứng sẽ có 1111 quyền mua, với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 thì số cổ phần cổ đông A được quyền mua thêm là 1111 x 1/2 = 555,5 cổ phần, tuy nhiên do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nên nhà đầu tư A chỉ được mua thêm 555 cổ phần và 0,5 cổ phần còn lại sẽ do Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho các đối tượng khác.
Cổ đông có quyền thực hiện toàn bộ quyền mua hoặc một phần quyền mua cổ phần hoặc không thực hiện quyền mua.
Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 1111 cổ phần tương ứng sẽ có 1111 quyền mua, tuy nhiên Cổ đông A chỉ thực hiện 1000 quyền mua, tức là chỉ mua thêm 1000 x ½ = 500 cổ phần, số quyền mua còn lại là 111 quyền mua, Cổ đông A không thực hiện hoặc chuyển nhượng cho người khác.
Trường hợp cổ đông ở xa không có điều kiện thực hiện quyền tại trụ sở chính của Công ty thì có thể ủy quyền cho người khác (việc ủy quyền được thực hiện theo quy định của pháp luật) hoặc có thể thực hiện thông qua hình thức gửi thư và chuyển tiền mua cổ phần phát hành thêm đúng thời hạn theo quy định. Việc thực hiện quyền được xem là hợp lệ khi Công ty nhận được đầy đủ hồ sơ trong thời gian quy định. Để xác định ngày hợp lệ, Công ty căn cứ vào dấu bưu điện in trên bì thư và giấy xác nhận của ngân hàng. Riêng đối với trường hợp ủy quyền cá nhân và cổ đông là tổ chức thì việc thực hiện quyền phải được thực hiện tại trụ sở chính của Công ty, nếu người thực hiện quyền đối với cổ đông là tổ chức không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó thì phải có giấy ủy quyền.
Hồ sơ thực hiện quyền bao gồm: giấy đăng ký thực hiện quyền mua cổ phần (theo mẫu đính kèm Thông báo này), bản sao giấy CMND/Hộ chiếu/ĐKKD, giấy ủy quyền, giấy xác nhận nộp tiền mua cổ phần của ngân hàng trong thời hạn quy định.
Thời gian thực hiện quyền từ ngày 01/10/2010 đến ngày 10/10/2010.
Chuyển nhượng quyền mua cổ phần:
Trường hợp cổ đông không thực hiện quyền mua cổ phần mà chuyển nhượng quyền mua cho người khác thì người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua này lại cho người thứ ba.
Giá cả chuyển nhượng quyền mua do các bên tự thỏa thuận. Bất cứ sự tranh chấp nào liên quan đến việc chuyển nhượng này phải do các bên tự giải quyết mà không có bất cứ sự liên hệ nào với Công ty.
Hồ sơ chuyển nhượng quyền mua và thực hiện quyền mua cổ phần bao gồm: Giấy chuyển nhượng quyền mua cổ phần (theo mẫu đính kèm Thông báo này), bản sao giấy CMND/Hộ chiếu/ĐKKD của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng, giấy đăng ký thực hiện quyền mua cổ phần (theo mẫu), giấy xác nhận nộp tiền mua cổ phần của Ngân hàng trong thời gian quy định.
Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phần từ ngày05/10/2010 đến ngày 10/10/2010.
Chuyển tiền mua cổ phần
Các cổ đông hay nhà đầu tư khác thực hiện quyền mua cổ phần phải chuyển tiền vào tài khoản phong tỏa của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO mở tại Ngân hàng Đầu tư phát triển tỉnh Long An theo đúng thời gian quy định.Cụ thể:
Nội dung nộp tiền: Tên cổ đông (MSCĐ) nộp tiền mua cổ phần phát hành thêm.
Số tài khoản: 680.10.000120428
Tại Ngân hàng: Ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Long An
Đơn vị thụ hưởng: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO
Thời gian nộp tiền mua thêm cổ phần từ ngày 11/10/2010 đến ngày 15/10/201.
Lưu ý: các hồ sơ thực hiện quyền được thực hiện sau ngày quy định trong Thông báo này được xem là không hợp lệ và mặc nhiên được xem là cổ đông và nhà đầu tư từ chối việc thực hiện quyền. Hội đồng quản trị sẽ phân phối các quyền mua này cho các đối tượng khác phù hợp với các quy định có liên quan.
                                                                                                           TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                                       CHỦ TỊCH
                                                                                                               Nguyễn Ngọc Minh
                                                                                                                         (đã ký)
Chia sẻ